Towards Robust Neural Machine Translation with Iterative Scheduled Data-Switch Training

Zhongjian Miao | Xiang Li | Liyan Kang | Wen Zhang | Chulun Zhou | Yidong Chen | Bin Wang | Min Zhang | Jinsong Su |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |