Iterative Constrained Back-Translation for Unsupervised Domain Adaptation of Machine Translation

Hongxiao Zhang | Hui Huang | Jiale Gao | Yufeng Chen | Jinan Xu | Jian Liu |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |