Automatic Label Sequence Generation for Prompting Sequence-to-sequence Models

Zichun Yu | Tianyu Gao | Zhengyan Zhang | Yankai Lin | Zhiyuan Liu | Maosong Sun | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |