Taking Actions Separately: A Bidirectionally-Adaptive Transfer Learning Method for Low-Resource Neural Machine Translation

Xiaolin Xing | Yu Hong | Minhan Xu | Jianmin Yao | Guodong Zhou |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |