CSL: A Large-scale Chinese Scientific Literature Dataset

Yudong Li | Yuqing Zhang | Zhe Zhao | Linlin Shen | Weijie Liu | Weiquan Mao | Hui Zhang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |