Gated Mechanism Enhanced Multi-Task Learning for Dialog Routing

Ziming Huang | Zhuoxuan Jiang | Ke Wang | Juntao Li | Shanshan Feng | Xian-Ling Mao |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |