Human-in-the-loop Robotic Grasping Using BERT Scene Representation

Yaoxian Song | Penglei Sun | Pengfei Fang | Linyi Yang | Yanghua Xiao | Yue Zhang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |