DeltaNet: Conditional Medical Report Generation for COVID-19 Diagnosis

Xian Wu | Shuxin Yang | Zhaopeng Qiu | Shen Ge | Yangtian Yan | Xingwang Wu | Yefeng Zheng | S. Kevin Zhou | Li Xiao |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |