PlugAT: A Plug and Play Module to Defend against Textual Adversarial Attack

Rui Zheng | Rong Bao | Qin Liu | Tao Gui | Qi Zhang | Xuanjing Huang | Rui Xie | Wei Wu |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |