CXR Data Annotation and Classification with Pre-trained Language Models

Nina Zhou | Ai Ti Aw | Zhuo Han Liu | Cher heng Tan | Yonghan Ting | Wen Xiang Chen | Jordan sim zheng Ting |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |