Decoupling Mixture-of-Graphs: Unseen Relational Learning for Knowledge Graph Completion by Fusing Ontology and Textual Experts

Ran Song | Shizhu He | Suncong Zheng | Shengxiang Gao | Kang Liu | Zhengtao Yu | Jun Zhao |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |