Conversational Bots for Psychotherapy: A Study of Generative Transformer Models Using Domain-specific Dialogues

Avisha Das | Salih Selek | Alia R. Warner | Xu Zuo | Yan Hu | Vipina Kuttichi Keloth | Jianfu Li | W. Jim Zheng | Hua Xu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | BioNLP |