SNP2Vec: Scalable Self-Supervised Pre-Training for Genome-Wide Association Study

Samuel Cahyawijaya | Tiezheng Yu | Zihan Liu | Xiaopu Zhou | Tze Wing Tiffany Mak | Yuk Yu Nancy Ip | Pascale Fung |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | BioNLP |