BIT-Xiaomi’s System for AutoSimTrans 2022

Mengge Liu | Xiang Li | Bao Chen | Yanzhi Tian | Tianwei Lan | Silin Li | Yuhang Guo | Jian Luan | Bin Wang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Online
Venue: AutoSimTrans | NAACL |