Findings of the Third Workshop on Automatic Simultaneous Translation

Ruiqing Zhang | Chuanqiang Zhang | Zhongjun He | Hua Wu | Haifeng Wang | Liang Huang | Qun Liu | Julia Ive | Wolfgang Macherey |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Online
Venue: AutoSimTrans | NAACL |