Rethinking and Refining the Distinct Metric

Siyang Liu | Sahand Sabour | Yinhe Zheng | Pei Ke | Xiaoyan Zhu | Minlie Huang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |