Modeling Temporal-Modal Entity Graph for Procedural Multimodal Machine Comprehension

Huibin Zhang | Zhengkun Zhang | Yao Zhang | Jun Wang | Yufan Li | Ning Jiang | Xin Wei | Zhenglu Yang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |