Where to Go for the Holidays: Towards Mixed-Type Dialogs for Clarification of User Goals

Zeming Liu | Jun Xu | Zeyang Lei | Haifeng Wang | Zheng-Yu Niu | Hua Wu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |