Premise-based Multimodal Reasoning: Conditional Inference on Joint Textual and Visual Clues

Qingxiu Dong | Ziwei Qin | Heming Xia | Tian Feng | Shoujie Tong | Haoran Meng | Lin Xu | Zhongyu Wei | Weidong Zhan | Baobao Chang | Sujian Li | Tianyu Liu | Zhifang Sui |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |