RoCBert: Robust Chinese Bert with Multimodal Contrastive Pretraining

Hui Su | Weiwei Shi | Xiaoyu Shen | Zhou Xiao | Tuo Ji | Jiarui Fang | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |