Language-agnostic BERT Sentence Embedding

Fangxiaoyu Feng | Yinfei Yang | Daniel Cer | Naveen Arivazhagan | Wei Wang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |