FlipDA: Effective and Robust Data Augmentation for Few-Shot Learning

Jing Zhou | Yanan Zheng | Jie Tang | Li Jian | Zhilin Yang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |