SUPERB-SG: Enhanced Speech processing Universal PERformance Benchmark for Semantic and Generative Capabilities

Hsiang-Sheng Tsai | Heng-Jui Chang | Wen-Chin Huang | Zili Huang | Kushal Lakhotia | Shu-wen Yang | Shuyan Dong | Andy Liu | Cheng-I Lai | Jiatong Shi | Xuankai Chang | Phil Hall | Hsuan-Jui Chen | Shang-Wen Li | Shinji Watanabe | Abdelrahman Mohamed | Hung-yi Lee |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |