Multimodal Sarcasm Target Identification in Tweets

Jiquan Wang | Lin Sun | Yi Liu | Meizhi Shao | Zengwei Zheng |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |