UniTE: Unified Translation Evaluation

Yu Wan | Dayiheng Liu | Baosong Yang | Haibo Zhang | Boxing Chen | Derek Wong | Lidia Chao |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |