CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark

Ningyu Zhang | Mosha Chen | Zhen Bi | Xiaozhuan Liang | Lei Li | Xin Shang | Kangping Yin | Chuanqi Tan | Jian Xu | Fei Huang | Luo Si | Yuan Ni | Guotong Xie | Zhifang Sui | Baobao Chang | Hui Zong | Zheng Yuan | Linfeng Li | Jun Yan | Hongying Zan | Kunli Zhang | Buzhou Tang | Qingcai Chen |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |