Can Pre-trained Language Models Interpret Similes as Smart as Human?

Qianyu He | Sijie Cheng | Zhixu Li | Rui Xie | Yanghua Xiao |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |