StableMoE: Stable Routing Strategy for Mixture of Experts

Damai Dai | Li Dong | Shuming Ma | Bo Zheng | Zhifang Sui | Baobao Chang | Furu Wei |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |