Neural Label Search for Zero-Shot Multi-Lingual Extractive Summarization

Ruipeng Jia | Xingxing Zhang | Yanan Cao | Zheng Lin | Shi Wang | Furu Wei |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |