Probing Simile Knowledge from Pre-trained Language Models

Weijie Chen | Yongzhu Chang | Rongsheng Zhang | Jiashu Pu | Guandan Chen | Le Zhang | Yadong Xi | Yijiang Chen | Chang Su |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |