Subgraph Retrieval Enhanced Model for Multi-hop Knowledge Base Question Answering

Jing Zhang | Xiaokang Zhang | Jifan Yu | Jian Tang | Jie Tang | Cuiping Li | Hong Chen |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |

Citations

URL