SpeechT5: Unified-Modal Encoder-Decoder Pre-Training for Spoken Language Processing

Junyi Ao | Rui Wang | Long Zhou | Chengyi Wang | Shuo Ren | Yu Wu | Shujie Liu | Tom Ko | Qing Li | Yu Zhang | Zhihua Wei | Yao Qian | Jinyu Li | Furu Wei |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |