FewNLU: Benchmarking State-of-the-Art Methods for Few-Shot Natural Language Understanding

Yanan Zheng | Jing Zhou | Yujie Qian | Ming Ding | Chonghua Liao | Li Jian | Ruslan Salakhutdinov | Jie Tang | Sebastian Ruder | Zhilin Yang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |