WikiDiverse: A Multimodal Entity Linking Dataset with Diversified Contextual Topics and Entity Types

Xuwu Wang | Junfeng Tian | Min Gui | Zhixu Li | Rui Wang | Ming Yan | Lihan Chen | Yanghua Xiao |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |

Citations

URL