QuoteR: A Benchmark of Quote Recommendation for Writing

Fanchao Qi | Yanhui Yang | Jing Yi | Zhili Cheng | Zhiyuan Liu | Maosong Sun |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |