Direct Speech-to-Speech Translation With Discrete Units

Ann Lee | Peng-Jen Chen | Changhan Wang | Jiatao Gu | Sravya Popuri | Xutai Ma | Adam Polyak | Yossi Adi | Qing He | Yun Tang | Juan Pino | Wei-Ning Hsu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |