Training Data is More Valuable than You Think: A Simple and Effective Method by Retrieving from Training Data

Shuohang Wang | Yichong Xu | Yuwei Fang | Yang Liu | Siqi Sun | Ruochen Xu | Chenguang Zhu | Michael Zeng |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |