Show Me More Details: Discovering Hierarchies of Procedures from Semi-structured Web Data

Shuyan Zhou | Li Zhang | Yue Yang | Qing Lyu | Pengcheng Yin | Chris Callison-Burch | Graham Neubig |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |