MSCTD: A Multimodal Sentiment Chat Translation Dataset

Yunlong Liang | Fandong Meng | Jinan Xu | Yufeng Chen | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |