Cross-Lingual Contrastive Learning for Fine-Grained Entity Typing for Low-Resource Languages

Xu Han | Yuqi Luo | Weize Chen | Zhiyuan Liu | Maosong Sun | Zhou Botong | Hao Fei | Suncong Zheng |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |