Exploring and Adapting Chinese GPT to Pinyin Input Method

Minghuan Tan | Yong Dai | Duyu Tang | Zhangyin Feng | Guoping Huang | Jing Jiang | Jiwei Li | Shuming Shi |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |