Towards Making the Most of Cross-Lingual Transfer for Zero-Shot Neural Machine Translation

Guanhua Chen | Shuming Ma | Yun Chen | Dongdong Zhang | Jia Pan | Wenping Wang | Furu Wei |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |