Unified Speech-Text Pre-training for Speech Translation and Recognition

Yun Tang | Hongyu Gong | Ning Dong | Changhan Wang | Wei-Ning Hsu | Jiatao Gu | Alexei Baevski | Xian Li | Abdelrahman Mohamed | Michael Auli | Juan Pino |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |