DataLab: A Platform for Data Analysis and Intervention

Yang Xiao | Jinlan Fu | Weizhe Yuan | Vijay Viswanathan | Zhoumianze Liu | Yixin Liu | Graham Neubig | Pengfei Liu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |