VScript: Controllable Script Generation with Visual Presentation

Ziwei Ji | Yan Xu | I-Tsun Cheng | Samuel Cahyawijaya | Rita Frieske | Etsuko Ishii | Min Zeng | Andrea Madotto | Pascale Fung |

Paper Details:

Month: November
Year: 2022
Location: Taipei, Taiwan
Venue: AACL | IJCNLP |