HW-TSC’s Participation at WMT 2021 Quality Estimation Shared Task

Yimeng Chen | Chang Su | Yingtao Zhang | Yuxia Wang | Xiang Geng | Hao Yang | Shimin Tao | Guo Jiaxin | Wang Minghan | Min Zhang | Yujia Liu | Shujian Huang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online
Venue: EMNLP | WMT |
SIG: SIGMT