HW-TSC’s Participation in the WMT 2021 Efficiency Shared Task

Hengchao Shang | Ting Hu | Daimeng Wei | Zongyao Li | Jianfei Feng | ZhengZhe Yu | Jiaxin Guo | Shaojun Li | Lizhi Lei | ShiMin Tao | Hao Yang | Jun Yao | Ying Qin |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online
Venue: EMNLP | WMT |
SIG: SIGMT