ISTIC’s Triangular Machine Translation System for WMT2021

Hangcheng Guo | Wenbin Liu | Yanqing He | Tian Lan | Hongjiao Xu | Zhenfeng Wu | You Pan |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online
Venue: EMNLP | WMT |
SIG: SIGMT