WeChat Neural Machine Translation Systems for WMT21

Xianfeng Zeng | Yijin Liu | Ernan Li | Qiu Ran | Fandong Meng | Peng Li | Jinan Xu | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online
Venue: EMNLP | WMT |
SIG: SIGMT