Tencent Translation System for the WMT21 News Translation Task

Longyue Wang | Mu Li | Fangxu Liu | Shuming Shi | Zhaopeng Tu | Xing Wang | Shuangzhi Wu | Jiali Zeng | Wen Zhang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online
Venue: EMNLP | WMT |
SIG: SIGMT